Bepalingen overeenkomst consulten

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

De therapeut registreert de hoofdklacht van de cliënt. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

De therapeut legt uit hoe en wat de wijze van het consult zal zijn.

De therapeut probeert een indicatie te geven met betrekking tot de duur en frequentie van de consult(en).

De therapeut verplicht zich aan de cliënt in alle fasen informatie betreffende het consult te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich, indien zijn manier van werken niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. In een dergelijke situatie kan de therapeut hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.

De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamnesevragen relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt kan de voortzetting van de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien hij/zij dit niet langer op prijs stelt of nodig acht.

Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of het consult voortijdig heeft beëindigd.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen.

Betalingswijze van een consult is, per pin, per bank of contant.