Privacyverklaring 
en
 toestemming verwerking persoonsgegevens
Shiatsu Praktijk Centino kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de praktijk.
Gegevens die verwerkt worden door Shiatsu Praktijk Centino zijn:
• 
NAW gegevens
• BSN nummer
• Geboortedatum
• E-mail adres
• Telefoonnummer(s)
• Huidig beroep
• Gegevens van de zorgverzekering waar u verzekerd bent
• Verwijsgegevens
• Gegevens huisarts/specialist/verwijzer
• Medicatie gebruik (indien van toepassing)
• Informatie uit de anamnese, onderzoek, alsmede het behandeljournaal, vragenlijsten en/of klinimetrische instrumenten.

Doel
Shiatsu Praktijk Centino verwerkt uw gegevens om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, kan schriftelijk contact met u opgenomen worden (e-mail en/of per post). Daarnaast stelt de beroepsvereniging het gebruik van een vragenlijst en behandelplan verplicht. Om deze aan u te kunnen verstrekken wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals opgenomen in onze database. Daarnaast verplicht de zorgverzekeraar dat de factuur bepaalde informatie bevat.

Duur
Shiatsu Praktijk Centino bewaart uw gegevens in het elektronisch patiënten dossier (EPD) voor onbepaalde tijd met een minimum van 20 jaar. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen
Shiatsu Praktijk Centino verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft en uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid in gevaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@shiatsu-harderwijk.nl. Shiatsu Praktijk Centino zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Intrekken
U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via info@shiatsu-harderwijk.nl

Klachten
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Shiatsu Praktijk Centino bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.

Beveiliging
Shiatsu Praktijk Centino neemt de bescherming van uw gegevens serieus en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er wordt regelmatig een Data Protection Impact Analyse (DPIA) uitgevoerd.

*O Ik heb de privacyverklaring gelezen
*O Ik ga akkoord met de verwerking van gegevens door Shiatsu Praktijk Centino
*O Ik ga akkoord met het behandelplan welke in mijn dossier wordt verwerkt

Naam:………………………….
Datum:…………………………

*aanvinken